1.702 Treffer in Bocksdornweg 2,76149 Karlsruhe (20 km Umkreis)